تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 12 اسفند ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
15 اسفند ماه  1400
برگزاری کنفرانس 18  اسفند ماه  1400